Vés al contingut (premeu Retorn)

Consell de Departament

El Consell de Departament està format per:

1. Membres nats

D’acord amb l’article 83.2 dels Estatuts de la UPC són membres nats del Consell:

a) El director o directora.

b) Els subdirectors o subdirectores.

c) El secretari o secretària.

d) El cap d'administració de la UTG que presta servei a la seu del Departament o la persona que n'exerceixi les funcions o la persona en qui delegui.

e) El personal docent i investigador doctor adscrit o vinculat al Departament, que ha de constituir, com a mínim, els dos terços del total del Consell. És a dir, tots els membres del sector PDI-A i de la classificació PDI-B3.

f) Els caps de seccions departamentals.

g) Els responsables d’àmbits de coneixement departamentals.

 

2. Membres electius

a) Un representant del sector EGM (estudiantat de grau o de màster universitari) que rep ensenyaments del Departament dins de l’any acadèmic corresponent, escollit d’entre els representants a les juntes d’escola de l’ETSAB, l’ETSAV i l’EPSEB.

b) Un representant del Personal d’Administració i Serveis adscrit al Departament o que presti servei directe al Departament pertanyent a les UTG’s que hi donen servei, escollit per i entre aquests col·lectius.

c) Un representant del PDI-B2 (personal investigador en formació).

d) La resta fins a completar un terç de la totalitat dels membres del Consell arrodonint a l’enter immediatament inferior de representants de l’agrupació dels sectors de les classificacions PDI-B1 (professorat associat) i PDI-B4 (personal docent no doctor o no permanent), de manera proporcional al número total de Capítol II professors que hi hagi en cada una d’aquests dos sectors d’aquestes dues classificacions i d’acord al procediment d’assignació del nombre de representants a elegir que regula l’article 34 del Reglament electoral de la UPC. En el cas que, com a resultat del procediment d’assignació, una de les dues classificacions no assoleixi el nombre d’un representant, s’agruparan aquestes dues classificacions.

 

L’elecció dels membres electius es realitzarà en circumscripció única. Els representants seran elegits per i entre el seu sector, classificació o agrupació de classificacions corresponent.

 

Si voleu veure les actes i acords del Consell del departament, aneu a Govern UPC.